Algemene voorwaarden en Beroepscode

Algemene voorwaarden van:

 • Praktijk Guido van Dijck voor Personal Coaching, NLP, EMDR en Hypnose en
 • Massagestudio Soest – Massagebehandelingen

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Massagestudio Soest is een handelsnaam van Praktijk Guido van Dijck;
 • opdrachtnemer: Praktijk Guido van Dijck en haar coaches, masseurs en therapeuten, hierna te noemen Praktijk Guido van Dijck die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
 • opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer, zijn de personen die een dienst of product bieden middels Praktijk Guido van Dijck; – deelnemer: de persoon die zich inschrijft voor een workshop, lezing of hij/zij die opgeleid of getraind word;
 • cliënt: degene aan wie door Praktijk Guido van Dijck advies/behandeling verleend wordt of diens wettelijke vertegenwoordigers;
 • overeenkomst: een contract of opdrachtbevestiging tussen opdrachtgever en Praktijk Guido van Dijck betreffende een overeengekomen dienstverlening als een training, therapie, persoonlijke coaching, massage, workshop, lezing of andere dienst;
 • Praktijk Guido van Dijck adviseert, coacht, behandelt of traint de cliënt nadat een overeenkomst is aangegaan, waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en deelnemer waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken;
 3. Onrechtmatig bezwarende algemene voorwaarden van opdrachtgevers worden nadrukkelijk niet erkend en worden afgewezen.
 4. Voor alle behandelingen en diensten met betrekking tot massage gelden naast deze voorwaarden aanvullende toepasselijkheden genoemd onder Artikel 4 van deze voorwaarden.

Artikel 3. Offertes en tarieven

 1. De door Opdrachtnemer gemaakte offertes en tarieven zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer behoud zich het recht Offertes en tarieven te wijzigen indien zij dit noodzakelijk acht;
 2. De tarieven in de genoemde offertes zijn inclusief BTW tenzij anders overeengekomen;
 3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie;
 4. Het uurtarief van behandelend coach/hypnotherapeut bedraagt 89,- / 105,- euro Inclusief BTW. (Het tarief hangt af van de soort behandeling en de reductie die gegeven wordt na het volgen van het totale programma)
 5. Standaard werk en behandellocatie is Soest. Bij werkzaamheden/behandeling elders wordt 19 eurocent per kilometer in rekening gebracht.
 6. Voor een persoonlijk coaching traject: Overeenkomst wordt aangegaan nadat eerst een verkennend telefoongesprek gevoerd is. Voor de behandeling gelden standaard 3 consults van ca 2-2,5 uren in de praktijk te Soest voor een vast tarief van 599,- euro inclusief BTW. Afhankelijk van de resultaten kunnen er meerdere consults plaatsvinden tegen een gereduceerd uurtarief van 89,- euro incl. BTW. Er wordt na het 1e consult gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Betalingen dienen binnen 10 dagen na factuurdatum op onze rekening bijgeschreven te zijn.

Artikel 4. Massagebehandelingen en gerelateerde diensten

 1. Afspraken van massagebehandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats via het online reserveringssysteem van www.massagestudiosoest.nl of rechtstreeks in overleg met de behandelend masseur;
 2. Annulering van een massagebehandeling is tot 24 uur voor aanvang telefonisch mogelijk. Hierna worden de kosten van de behandeling voor 100% in rekening gebracht;
 3. Het is de keuze van cliënt om een massagebehandeling te ondergaan. Client is zich er van bewust dat deze behandeling als doel heeft het algemene welbevinden te beïnvloeden. Client waarschuwt de behandelend masseur onmiddellijk wanneer zijn/haar welbevinden op enige wijze wordt aangetast;
 4. Massagestudio Soest verleent geen medische behandelingen. Bij medische behandelingen dient cliënt met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een massagebehandeling te ondergaan;
 5. Client mag van Massagestudio Soest verwachten dat hygiëne belangrijk is. Massagestudio Soest verwacht dat ook van haar cliënt. Massagestudio Soest heeft het recht een behandeling te annuleren indien er naar het oordeel van massagestudio Soest geen sprake is van een hygiënische situatie bij de cliënt. Restitutie van de kosten vindt dan niet plaats;
 6. Massagestudio Soest heeft het recht een cliënt van behandeling uit te sluiten;
 7. Betaling geschiedt direct na de massagebehandeling en uitsluitend contant;
 8. Client is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die hij/zij tijdens het intakegesprek of gedurende de behandeling aan Massagestudio Soest verstrekt. Client zal Massagestudio Soest inlichten zodra er wijzigingen voordoen;
 9. Massagestudio Soest is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van niet volledige of verkeerde inlichtingen dan wel verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik;
 10. Indien cliënt medicijnen gebruikt dan dient cliënt die voorafgaand aan de behandeling door te geven;
 11. Indien cliënt zwanger is of in de aanlooptijd om het te worden en/of wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt dan dient cliënt dit voorafgaand aan de behandeling aan te geven;
 12. Persoonlijke gegevens van cliënt worden zonder toestemming van cliënt niet aan derden verstrekt;
 13. Cadeaubonnen en spaarkaarten zijn geldig tot 1 jaar na uitgiftedatum. Cadeaubonnen en spaarkaarten zijn alleen uitwisselbaar indien ze voorzien zijn van een serienummer en/of handtekening van Massagestudio Soest;
 14. Bij verlies of verjaring van cadeaubonnen en/of spaar/strippenkaarten vervalt het recht op nog openstaande behandeling(en)
 15. Een cadeaubon of spaar/strippenkaart is alleen uitwisselbaar indien deze zonder zichtbare schade aangeboden wordt;
 16. Een cadeaubon is niet inwisselbaar voor contant geld;
 17. Massagestudio Soest is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt;
 18. Iedereen die gebruik maakt van de diensten van Massagestudio Soest verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren;
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden of een andere ruimte beschikbaar stellen voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn;
 5. Opdrachtnemer en opdrachtgever verplichten zich wanneer van toepassing met het aangaan van overeenkomsten een ruimte ter beschikking te stellen waarin onder goede condities de overeenkomsten kunnen worden uitgevoerd;

Artikel 6. Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen;
 2. Voor( individuele) therapie en/of coaching wordt standaard de overeenkomst aangegaan voor 3 sessies van 2 – 2,5 uren per sessie. Cliënt kan tussentijds sessies beëindigen door schriftelijk of per email aan te geven geen verdere sessies te willen. Mocht cliënt vier weken of langer niets meer van zich laten horen dan worden de sessies gefactureerd tegen het afgesproken tarief. Bij Coaching in Soest gelden de eerste 30 minuten van de eerste sessie als kennismaking. Cliënt kan tijdens de eerste sessie binnen 30 minuten aangeven dat hij/zij om welke reden dan ook niet tevreden is. De sessie(s) wordt dan stopgezet en deze wordt niet gefactureerd. Wanneer de 30 minuten verstreken zijn wordt het afgesproken tarief gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 7. Wijzing van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed, Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
 4. Indien de wijziging zoals genoemd in artikel 2 financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft voor de deelnemer, zal opdrachtnemer de deelnemer daarvan zo spoedig als mogelijk op de hoogte stellen;
 5. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8. Geheimhouding

 1. Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen als mede als die informatie verkregen is tijdens de bijscholing, workshop, lezingen en/of casuïstiekbesprekingen voor, tijdens of na de overeenkomst. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door elke partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of als door de deelnemers redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het vertrouwelijke informatie betreft;
 2. Oefeningen, methodieken, testen, behandelwijzen en andere handelingen die aan de deelnemer geleerd zijn mogen uitsluitend door henzelf gehanteerd worden en mogen onder geen enkele voorwaarde aan derden worden aangeleerd of overgedragen.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden behoudt opdrachtnemer en opdrachtgever zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet;
 2. Alle door opdrachtnemer en/of opdrachtgever verstrekte stukken, zoals oefeningen, testen, rapporten, assessments, schetsen, tekeningen, software, readers, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer op enigerlei wijze worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht tenzij opdrachtgever en/of opdrachtnemer hier schriftelijk toestemming voor geven of middels de website kenbaar maken;
 3. Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Opzegging

 1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen of zolang dat annulering van de afgesproken overeenkomst redelijkerwijs en zonder financiële of zakelijke consequenties is; Bij opdrachten minder dan een jaar geldt een opzegtermijn van 1 maand of zolang dat annulering van de afgesproken overeenkomst redelijkerwijs en zonder financiële of zakelijke consequenties is;
 2. Indien door opzegging van opdrachtgever kosten voortvloeien doordat opdrachtnemer zijn verplichtingen jegens deelnemers niet of niet afdoende kan nakomen, worden die kosten verhaald voor rekening van opdrachtgever. Opzegging en/of ontbinding geldend voor therapie en/of persoonlijke coaching; Zie artikel 6 punt 2.

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: – indien na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden opdrachtnemer goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – indien opdrachtnemer de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 2. In de genoemde gevallen is opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen. Opzegging en/of ontbinding geldend voor therapie, massagebehandelingen en/of persoonlijke coaching; Zie artikel 6 punt 2.

Artikel 12. Gebreken, klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever en/of deelnemer binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer;
 2. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen; tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever of deelnemer aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever/deelnemer schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16;
 4. Ten aanzien van de klachten van de deelnemer zal opdrachtgever een passende oplossing bieden als omschreven in artikel 19;
 5. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor de inhoudelijkheid van of gebreken in de door opdrachtgever geboden bijscholing, workshop, lezingen en/of casuïstiekbesprekingen.

Artikel 13. Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van vooraf genoemde vergoedingen. Het honorarium wordt berekend, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 4. Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is opdrachtnemer desalniettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Opdrachtnemer mag prijsstijgingen doorberekenen, indien opdrachtnemer kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en/of vergelijkbare markttarieven.
 5. Een aanbieding of prijsopgave van de diensten van opdrachtgever bindt haar niet en geldt slechts als uitnodiging tot het deelnemen aan of van een product of dienst. Indien noodzakelijk behoud opdrachtnemer het recht prijswijzigingen door te voeren zonder opgaaf van redenen;
 6. Meerkosten voortvloeiend uit omstandigheden zoals genoemd in artikel 4 lid 2 zullen in overleg met de opdrachtgever worden doorberekend in de prijsopgaaf.

Artikel 15. Annuleringsregeling

 1. Deelnemers kunnen hun deelname aan overeenkomsten schriftelijk annuleren onder de volgende voorwaarden: – Annulering van deelname tot 4 weken voor aanvang van de overeenkomst tegen 20 euro administratiekosten. Eventueel gestorte tegoeden worden minus de verschuldigde administratiekosten teruggestort op een door de deelnemer aangegeven rekening; – Bij annulering van deelname tot 3 weken voor aanvang van de overeenkomst betaalt de deelnemer 50% van de genoemde vergoeding. Eventueel gestorte tegoeden worden minus de genoemde annuleringskosten teruggestort op een door de deelnemer aangegeven rekening; – Bij annulering van deelname tot 2 weken voor aanvang van de overeenkomst betaalt de deelnemer 75% van de genoemde vergoeding. Eventueel gestorte tegoeden worden minus de genoemde annuleringskosten teruggestort op een door de deelnemer aangegeven rekening; – Bij annulering van deelname tot 1 week voor aanvang van de overeenkomst betaalt de deelnemer 100% van de genoemde vergoeding.
 2. In geval van aanwijsbare overmacht zal door de deelnemer bij schriftelijke opgaaf van redenen de opdrachtnemer per geval bekijken of de annuleringsregeling zoals genoemd in artikel 1 van toepassing is;

Artikel 16. Incassokosten

 1. Is de deelnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van deelnemer;
 2. Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door de deelnemer in aanmerking.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

Indien opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer – of haar ondergeschikten.
 3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade
 4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade of gevolgschade als genoemd onder artikel 11 lid 5.
 5. Eventueel uit te keren schadevergoeding kan en zal nooit hoger zijn dan het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt gedekt.

Artikel 18. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer worden daaronder begrepen.
 2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de deelnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19. Geschillenbeslechting

 1. Partijen komen overeen geschillen naar beste eer en geweten te behandelen en zorg te dragen dat een voor alle partijen aanvaardbaar vergelijk nagestreefd wordt binnen redelijk te noemen grenzen en termijn.
 2. Indien geen vergelijk wordt bereikt overeenkomstig artikel 1, is de rechter in de woonplaats van opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter;

Artikel 20. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;

Artikel 21. Wijziging van de voorwaarden

 1. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht;
 2. Nieuwe voorwaarden en wijzigingen op bestaande voorwaarden zullen via opdrachtnemer kenbaar gemaakt worden.

Reglement Beroepscode

Praktijk Guido van Dijck verklaart zich te houden aan het volgende beroepscodereglement:

Artikel 1. Algemeen

Een beroepscode kan worden omschreven als de codificatie van ethische en praktische normen en beginselen omtrent hetgeen in de uitoefening van een beroep behoort te worden gedaan en te worden nagelaten jegens collega-beroepsuitoefenaars, de cliënt en anderen. (1) Gedragsregels kunnen worden omschreven als richtlijnen voor wat in de betrokken beroepsgroep en de maatschappij wordt beschouwd als goed professioneel gedrag. (1) Gelieven overal het woord Coach, masseur, therapeut tevens te lezen als alle andere mannelijke vormen (zoals hij, hem, zijn, etc.) tevens als vrouwelijke (zij, haar, etc.).

Artikel 2. Aspecten met betrekking tot de beroepsuitoefening

De therapeut, coach, masseur, hierna te noemen coach/therapeut zal, voor zover zijn bevoegdheden reiken, er naar streven elke cliënt de meest adequate behandeling te geven. Het uitoefenen van de coaching en therapie impliceert het bieden van hulp aan de medemens, zodat deze zoveel mogelijk zijn menselijk functioneren in zijn sociaal-cultureel patroon kan gewinnen of herwinnen. De coach/therapeut behoort zijn kennis en vaardigheden op peil te houden. Verdieping in een bepaald gebied van coaching/therapie zal de brede kijk op het totale vakgebied niet mogen beperken. De coach/therapeut zal immers, indien gewenst, van andere therapeutische- en coaching mogelijkheden dan van zijn specifieke bekwaamheden gebruik moeten kunnen maken of adequaat dienen te verwijzen naar een collega, eventueel met andere specifieke bekwaamheden. De coach/therapeut onthoudt zich van handelingen en uitspraken, welke gelegen zijn buiten het terrein van zijn eigen kennen en kunnen. Indien de coach/therapeut het vermoeden heeft dat verwijzing naar andere disciplines van de gezondheidszorg noodzakelijk is, is hij verplicht de cliënt hierop te wijzen. De coach/therapeut is te allen tijde gehouden aan wettelijke bepalingen gesteld door de Nederlandse en Europese wetgevers, daar waar de wet niet in voorziet zal de coach/therapeut gehouden zijn te handelen overeenkomstig de bepalingen in de beroepscode. Hij/zij zal geen handelingen verrichten, welke in strijd zijn met de beroepsethische opvattingen of gedragsregels welke voor medische of paramedische beroepsgroepen gelden. In die gevallen waarin de gedragsregels niet voorzien ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de coach/therapeut in de geest van de regelgevers te handelen.

Artikel 3. Aspecten m.b.t de relatie client-therapeut

De coach/therapeut zal cliënten naar beste vermogen behandelen, zonder aanzien des persoons. De coach/therapeut zal in de behandeling en advisering rekening houden met de levensbeschouwelijke opvattingen en het cultuurpatroon van de cliënt. Bij al het handelen van de coach/therapeut zullen de belangen van de cliënt prevaleren, zonder onderscheid te maken in nationaliteit, ras, geloof, leeftijd, geslacht, politieke of sociale status. Gewild of ongewild door de cliënt neemt de coach/therapeut op enigerlei wijze kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Te allen tijde zal hij/zij dit vertrouwen dienen te respecteren. Slechts indien hij/zij ervan overtuigd is, dat de belangen van de cliënt of van diens omgeving er nadrukkelijk mee gediend zijn, zal hij/zij na uitdrukkelijke toestemming van de cliënt, het probleem met behoud van de anonimiteit van de cliënt, met deskundigen bespreken. Afgezien van de verplichting van de coach/therapeut om cliënten naar beste vermogen te behandelen, is het in het belang van de cliënt steeds zodanig op te treden, dat bij de cliënt geen twijfel kan rijzen omtrent de persoon of de deskundigheid van de coach/therapeut. De coach/therapeut behoort de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt respecteren. Hij/zij heeft de plicht in samenwerking met de cliënt gestalte te geven aan de bevordering of het herstel van de gezondheid en welbevinden van de cliënt middels de activering van diens eigen innerlijke herstelmogelijkheden en innerlijk evenwicht. Als er geen verdere verbetering te verwachten valt, zal hij/zij de cliënt niet nodeloos langer behandelen. Hij/zij zal in overleg met de cliënt de therapie beëindigen. De coach/therapeut zal het recht op vrije keuze van coachen en therapeuten door de cliënt eerbiedigen. Dit houdt in dat de cliënt de relatie met de behandelend coach/therapeut kan verbreken. De coach/therapeut heeft de vrijheid om een bepaalde cliënt niet in behandeling te nemen. De coach/therapeut kan, indien nodig de relatie met de cliënt verbreken, mits hij/zij zorgt voor adequate vervanging of verwijzing. Coach/therapeut zal, indien de cliënt geen spoedeisende behandeling nodig heeft, deze wijzen op een eventuele wachttijd. Indien de cliënt niet binnen een redelijke termijn in behandeling kan worden genomen, zal de coach/therapeut de betreffende cliënt adviseren naar een collega-coach/therapeut te gaan. De coach/therapeut mag/zal onder geen enkele omstandigheid een seksuele relatie aangaan die op enige manier in verband staat met de cliënt tijdens diens behandeling, in welke vorm dan ook. Niet tijdens maar ook niet na diens behandeling, tenzij deze naar eer en geweten volledig is afgesloten in de geest van deze beroepscode en verdere behandeling van de cliënt door hem of enig ander collega-therapeut niet meer wenselijk of noodzakelijk is. Omdat het bestuur het advies “27 januari 2004″ van de Gezondheidsraad aan de Minister van volksgezondheid betreffende ” Adviezen omstreden herinneringen” volledig onderschrijft. (zie http www. gezondheidsraad.nl/adviezen.). Het bestuur is thans artikel 3.10 aan het uitwerken, naar een gedragscode voor de Registertherapeuten van de NBVH. Het bestuur zal dit in een voorstel, tijdens de Algemene Ledenvergadering in april 2004, aan haar leden ter goedkeuring voor te leggen. Het betreft de conclusies: Traumatische jeugdervaringen zijn belangrijke risicofactoren. Herinneringen zijn reconstructies met een functie in het heden. Vergeten en hervinden zijn normale verschijnselen. Niet-melden, ontkennen en zelfrapportages van vergeten en hervinden zijn lastig te interpreteren. Ingebeelde herinneringen komen in sommige omstandigheden méér voor. Psychotherapie kan het toelaten en ophalen van herinneringen mogelijk maken. Psychotherapie stimuleert herinterpretatie van herinneringen. Suggestieve beïnvloeding van herinneringen moet vermeden worden. Beroepsgroepen dienen zich uit te spreken. Opleidingen mogen niet achter lopen. Een authentiek beleefde herinnering is een gegeven in therapie, maar is niet altijd historisch juist. Therapie kan botsen met de juridische procesgang.

Artikel 4. Aspecten in relatie tot Collegae en andere hulpverleners

De coach/therapeut zal ernaar streven een goede samenwerking in stand te houden/tot stand te brengen met andere collegae en werkers op het terrein van de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening. De coach/therapeut toont bereidheid tot samenwerking en het verstrekken van goede wederzijdse informatie. Nieuwe kennis of behandelingsmethoden zal de coach/therapeut niet voor zichzelf houden. Hij zal deze op daartoe geëigende wijze ter beschikking stellen aan collegae, zodat zoveel mogelijk cliënten ervan kunnen profiteren. Indien om welke reden dan ook, een onder behandeling zijnde cliënt geadviseerd wordt een andere coach/therapeut te raadplegen, kan de coach/therapeut hierin bemiddelen. Wordt door een coach/therapeut aan een collega een rapport uitgebracht, dan vermeld deze in dat rapport alleen dat, wat voor een beoordeling/hulpverlening ten diensten van het therapeutisch doel en rekening houdend met de cliënt, noodzakelijk is. Het rapporteren aan collega kan uitsluitend met toestemming van de cliënt geschieden. Waar de coach/therapeut in ruimer dienstverband werkzaam is, hetzij met medici, paramedici, dan wel beoefenaren van geheel andere beroepen, dan gelden ten aanzien van collegae/teamgenoten vanzelfsprekend dezelfde gedragsregels als t.a.v. collega-coaches/therapeuten. De coach/therapeut zal zich onthouden van het in het openbaar of ten overstaan van cliënten uiten van kritiek op collega.